Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege


A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve: 2019-01-03
Bemutatkozás


A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.


Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, ezek tartalmának leírása, s az igénybevételük rendjére vonatkozó tájékoztatás, továbbá a díjak és az abból adott kedvezmények mértéke. 

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.


A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei. Az igazgatóság személyes, közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat tart nyilván. A közérdekű adatok, közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem alapján kerülnek a kérelmezőhöz megküldésre. A kézérdekből nyilvános nyilvántartott adatok az igazgatóság honlapján elérhetőek. Az itt közzé nem tett adatok elektronikus igénylés és elektronikus kiadás esetén térítésmentesek.

Közzétéve: 2020-04-28
Nyilvántartások kimutatása


Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.


Döntéshozatal, ülések

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.


A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.


A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától, összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.


Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.


Hirdetmények, közlemények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Közzétéve: 2020-04-29
Hírek

Közzétéve: 2018-08-14
Közlemények


Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve: 2021-10-15
Közérdekű adatok megismerése

Közzétéve: 2021-10-15
Közérdekű adatok megismerése


Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Dátum Megnevezés
2022-07-13
2022. I. negyedévi statisztikai adatok
2022-07-13
2022. I. negyedévi statisztikai adatok
2022-04-21
2021. IV. negyedévi statisztikai adatok
2022-04-21
2021. IV. negyedévi statisztikai adatok
2022-01-05
2021. III. negyedévi statisztikai adatok
2022-01-05
2021. III. negyedévi statisztikai adatok
2021-10-15
2020. IV. negyedévi statisztikai adatok
2021-10-15
2020. III. negyedévi statisztikai adatok
2021-10-15
2020. II. negyedévi statisztikai adatok
2021-10-15
2020. I. negyedévi statisztikai adatok
2021-10-01
2021. II. negyedévi statisztikai adatok
2021-10-01
2021. I. negyedévi statisztikai adatok
2021-10-01
2021. II. negyedévi statisztikai adatok
2021-07-08
2021. I. negyedévi statisztikai adatok
2021-04-01
2020. IV. negyedévi statisztikai adatok
2021-01-04
2020. III. negyedévi statisztikai adatok
2020-10-01
2020. II. negyedévi statisztikai adatok
2020-07-02
2020. I. negyedévi statisztikai adatok
2020-04-28
2019. III. negyedévi statisztikai adatok
2020-04-28
2019. IV. negyedévi statisztikai adatok
2019-12-09
2019. II. negyedévi statisztikai adatok
2019-07-10
2019. I. negyedévi statisztikai adatok
2019-04-15
2018. IV. negyedévi statisztikai adatok
2019-03-20
2018. III. negyedévi statisztikai adatok
2018-10-18
2018. II. negyedévi statisztikai adatok
2018-08-13
2018. I. negyedévi statisztikai adatok
2018-08-13
2017. IV. negyedévi statisztikai adatok
2018-03-22
2017. III. negyedévi statisztikai adatok
2018-03-22
2017. II. negyedévi statisztikai adatok
2017-09-01
2017. I. negyedévi statisztikai adatok
2017-04-10
2016. IV. negyedévi statisztikai adatok
2017-01-03
2016. III. negyedévi statisztikai adatok
2017-01-03
2016. II. negyedévi statisztikai adatok
2016-08-12
2016. I. negyedévi statisztikai adatok
2016-04-07
2015. IV. negyedévi statisztikai adatok
2016-04-07
2015. III. negyedévi statisztikai adatok
2015-10-08
2015. II. negyedévi statisztikai adatok
2015-08-10
2015. I. negyedévi statisztikai adatok
2015-04-16
2014. I. negyedévi statisztikai adatok
2015-04-16
2013. IV. negyedévi statisztikai adatok
2015-04-16
2014. IV. negyedévi statisztikai adatok
2015-04-16
2014. III. negyedévi statisztikai adatok
2015-04-16
2014. II. negyedévi statisztikai adatok
2015-04-16
2013. I. negyedévi statisztikai adatok
2015-04-16
2013. II. negyedévi statisztikai adatok
2015-04-16
2013. III. negyedévi statisztikai adatok

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok.


A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.


A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljából elérhető adatok, így díjjegyzék sem áll rendelkezésre.


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Közzétéve: 2021-10-15
Jogorvoslati tájékoztató

Közzétéve: 2021-10-15
Jogorvoslati tájékoztató


A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál nincs ilyen megállapodás.


A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál nincs ilyen megállapodás.


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok.


Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista, 2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

Közzétéve: 2019-07-05
Egyedi közzétételi lista

Közzétéve: 2019-07-05
Különös közzétételi lista