Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege


A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve: 2019-01-03
Bemutatkozás


A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.


Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, ezek tartalmának leírása, s az igénybevételük rendjére vonatkozó tájékoztatás, továbbá a díjak és az abból adott kedvezmények mértéke. A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – a feladatai ellátásán túl – nem nyújt és nem finanszíroz a költségvetéséből közszolgáltatást.


A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei. Az igazgatóság személyes, közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat tart nyilván. A közérdekű adatok, közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem alapján kerülnek a kérelmezőhöz megküldésre. A kézérdekből nyilvános nyilvántartott adatok az igazgatóság honlapján elérhetőek. Az itt közzé nem tett adatok elektronikus igénylés és elektronikus kiadás esetén térítésmentesek.

Közzétéve: 2020-04-28
Nyilvántartások kimutatása


Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei, kiadványai témájának leírása, továbbá a kiadványaihoz való hozzáférés módja és a nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy azok ingyenességének ténye. A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvános kiadványt nem tett közzé.


Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, a döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, a döntéshozatalának eljárási szabályai, a szerv üléseinek helye. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje, valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói A testületi szerv tervezett üléseinek ideje, valamint nyilvánossága, ülései látogathatóságának rendje, üléseinek napirendje, továbbá döntéseinek felsorolása. Az igazgatóság tekintetében nem releváns


A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A testületi szerv döntéseinek felsorolása, döntéshozatalainak dátuma (év, hó, nap megjelöléssel). A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól. Az igazgatóság tekintetében nem releváns


Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Frissítve: 2020-04-28
megtekint


Hirdetmények, közlemények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Közzétéve: 2020-04-29
Hírek

Közzétéve: 2018-08-14
Közlemények


Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve: 2021-10-15
Közérdekű adatok megismerése

Közzétéve: 2021-10-15
Közérdekű adatok megismerése


Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Dátum Megnevezés
2021-10-15
2020. IV. negyedévi statisztikai adatok
2021-10-15
2020. III. negyedévi statisztikai adatok
2021-10-15
2020. II. negyedévi statisztikai adatok
2021-10-15
2020. I. negyedévi statisztikai adatok
2021-10-01
2021. II. negyedévi statisztikai adatok
2021-10-01
2021. I. negyedévi statisztikai adatok
2021-10-01
2021. II. negyedévi statisztikai adatok
2021-07-08
2021. I. negyedévi statisztikai adatok
2021-04-01
2020. IV. negyedévi statisztikai adatok
2021-01-04
2020. III. negyedévi statisztikai adatok
2020-10-01
2020. II. negyedévi statisztikai adatok
2020-07-02
2020. I. negyedévi statisztikai adatok
2020-04-28
2019. III. negyedévi statisztikai adatok
2020-04-28
2019. IV. negyedévi statisztikai adatok
2019-12-09
2019. II. negyedévi statisztikai adatok
2019-07-10
2019. I. negyedévi statisztikai adatok
2019-04-15
2018. IV. negyedévi statisztikai adatok
2019-03-20
2018. III. negyedévi statisztikai adatok
2018-10-18
2018. II. negyedévi statisztikai adatok
2018-08-13
2018. I. negyedévi statisztikai adatok
2018-08-13
2017. IV. negyedévi statisztikai adatok
2018-03-22
2017. III. negyedévi statisztikai adatok
2018-03-22
2017. II. negyedévi statisztikai adatok
2017-09-01
2017. I. negyedévi statisztikai adatok
2017-04-10
2016. IV. negyedévi statisztikai adatok
2017-01-03
2016. II. negyedévi statisztikai adatok
2017-01-03
2016. III. negyedévi statisztikai adatok
2016-08-12
2016. I. negyedévi statisztikai adatok
2016-04-07
2015. III. negyedévi statisztikai adatok
2016-04-07
2015. IV. negyedévi statisztikai adatok
2015-10-08
2015. II. negyedévi statisztikai adatok
2015-08-10
2015. I. negyedévi statisztikai adatok
2015-04-16
2013. I. negyedévi statisztikai adatok
2015-04-16
2013. II. negyedévi statisztikai adatok
2015-04-16
2013. III. negyedévi statisztikai adatok
2015-04-16
2013. IV. negyedévi statisztikai adatok
2015-04-16
2014. I. negyedévi statisztikai adatok
2015-04-16
2014. III. negyedévi statisztikai adatok
2015-04-16
2014. IV. negyedévi statisztikai adatok
2015-04-16
2014. II. negyedévi statisztikai adatok

A közérdekű adatok felhasználása

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Frissítve: 2020-04-28
m e g t e k i n t


Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Frissítve: 2020-04-28
m e g t e k i n t


Újrahasznosítás céljából elérhető közadatok

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

Frissítve: 2020-04-28
m e g t e k i n t


Általános szerződési feltételek közadatok újrahasznosítására

A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Frissítve: 2020-04-28
m e g t e k i n t


Újrahasznosítható közadatok díjjegyzéke

A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Frissítve: 2020-04-28
m e g t e k i n t


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Közzétéve: 2021-10-15
Jogorvoslati tájékoztató

Közzétéve: 2021-10-15
Jogorvoslati tájékoztató


Kizárólagos jogot biztosító megállapodások

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Frissítve: 2020-04-28
m e g t e k i n t


Kulturális közadatok digitalizálása

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Frissítve: 2020-04-28
m e g t e k i n t


Közadatok gyűjtésével összefüggő költségek

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Frissítve: 2020-04-28
m e g t e k i n t


Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista, 2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

Közzétéve: 2019-07-05
Egyedi közzétételi lista

Közzétéve: 2019-07-05
Különös közzétételi lista