Közérdekű adatok aloldal fejlécképe

Különös közzétételi lista


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A hatóság döntésének hirdetményi úton történő közlése

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88–89. §, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi  LVII. törvény 28. § (4) és (5) bekezdés, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91/D. § (1) bekezdés, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.  (V. 22.) Korm. rendelet 1/E. § (1) bekezdés és 1/F. § (1)-(3) bekezdés.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.

A vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv által a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntések

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.

A hatóság döntéseinek Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján történő közhírré tétele

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) és (4) bekezdés.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.

A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntések (Ákr. 89. § (3) bekezdése)

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (3) bekezdés.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.

A közérdekű keresettel megtámadható döntések [Ákr. 89. § (3) bekezdés]

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (3) bekezdés.

Frissítve: 2018-08-02
Dokumentum

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatok

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5/B. § a) és b) pontja.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatók nyilvántartása

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (2) bekezdés.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/F. § (2) bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általáno szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (2) bekezdés.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közszolgáltató kijelölésére vonatkozó határozatok

Közszolgáltatás ideiglenes ellátása érdekében hozott kijelölő határozatok. (A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 80/A. (1) a) pontja szerint). Hulladékgazdálkodási közszolgáltató ideiglenes ellátásra irányuló kijelölése. Kéményseprőipari közszolgáltató ideiglenes kijelölése.

Közzétéve: 2018-08-13
Hirdetmények

Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést. A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak. A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.

Szolgáltatásfelügyeleti nyilvántartások

Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM. rendelet 1.§ (5) bekezdésére is figyelemmel. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (2) bekezdése szerint.

Közzétéve: 2021-01-07
Tűzoltó készülékeket karbantartó szervezetek

Közzétéve: 2021-01-07
Oktatásszervezők

Frissítve: 2021-04-28
Szakvizsga vizsgáztatók

Frissítve: 2021-11-11
Visszavont szakvizsga bizonyítványok


Gazdálkodási adatok

Közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása
Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok, vagyis az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott eleme, a kérelmező javaslata, észrevétele, valamint az álláspontját alátámasztó adatok, tények, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra – ha vannak ilyenek – vonatkozó hivatkozás [a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdés b) pont].

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés a)-b) pontok.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdés c) pont.

Szerződések teljesítésére vonatkozó adatok

A szerződések teljesítésére vonatkozó adatok: hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezése, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke [a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés c) pont].

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés [a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása miatt - figyelemmel az EKR rendszer bevezetésére - a 2019. évtől már nem kell statisztikai összegzést készíteni és közzétenni].

Frissítve: 2018-08-13
2017. évi statisztikai összegzés

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. mellékletének 12. sora.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. mellékletének 13. sora.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.