Közérdekű adatok aloldal fejlécképe

Különös közzétételi lista


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A hatóság döntéseinek Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján történő közhírré tétele

Az 50-nél több ügyfeles és a nem meghatározható számú ügyfeles közhírré tételek az Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése alapján

A közérdekű keresettel megtámadható döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése, illetve a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 109.§ (2) bekezdése alapján

Frissítve: 2018-08-02
Dokumentum

Közszolgáltató kijelölésére vonatkozó határozatok

Közszolgáltatás ideiglenes ellátása érdekében hozott kijelölő határozatok. (A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 80/A. (1) a) pontja szerint). Hulladékgazdálkodási közszolgáltató ideiglenes ellátásra irányuló kijelölése. Kéményseprőipari közszolgáltató ideiglenes kijelölése.

Közzétéve: 2018-08-13
Hirdetmények

Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést. A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak. A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.

Szolgáltatásfelügyeleti nyilvántartások

Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM. rendelet 1.§ (5) bekezdésére is figyelemmel. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (2) bekezdése szerint.

Közzétéve: 2021-01-07
Tűzoltó készülékeket karbantartó szervezetek

Közzétéve: 2021-01-07
Oktatásszervezők

Frissítve: 2021-04-28
Szakvizsga vizsgáztatók

Frissítve: 2021-11-11
Visszavont szakvizsga bizonyítványok

Kéményseprőipari közszolgáltatók

Közhiteles nyilvántartásnak minősül a természetes személyazonosító adatok és a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámának, elektronikus levélcímének kivételével.


Gazdálkodási adatok

Közbeszerzési terv

Az Igazgatóság közbeszerzési terve és a közbeszerzési tervének módosítása

Előzetes vitarendezés

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok, vagyis az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott eleme, a kérelmező javaslata, észrevétele, valamint az álláspontját alátámasztó adatok, tények, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra – ha vannak ilyenek – vonatkozó hivatkozás [a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény 43.§ (1) b]

Frissítve: 2020-04-28
m e g t e k i n t

Szerződések

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések [a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) d) ]

Közzétéve: 2022-01-13
m e g t e k i n t

Ajánlatok

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés [ a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény 43.§ (1) c)-d) ]

Teljesítés

A szerződések teljesítésére vonatkozó adatok: hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezése, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke. [a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) f) ]

Statisztikai összegzés

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés [a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény 43.§ (1) g) ]

Frissítve: 2018-08-13
2017. évi statisztikai összegzés

Kifizetések 100 millió forint felett I.

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja [az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 13. sora]

Frissítve: 2020-04-28
m e g t e k i n t

Kifizetések 100 millió forint felett II.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja [az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora]

Frissítve: 2020-04-28
m e g t e k i n t