Általános információk

Az ADR 1957-ből származik, Magyarország 1979-ben csatlakozott az ADR Megállapodáshoz. Az ADR magyarul „A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló Európai Megállapodás”-t jelent, melyet Magyarországon jogszabályok tesznek hatályossá két évenként.

2011. január 1-től változott ismét az ADR. A változások a megszokottak szerint nemzetközi forgalomban fél év türelmi idővel kerülnek bevezetésre, alkalmazásuk belföldi forgalomban pedig a magyar rendelet kihirdetése, ill. hatályba lépése után lesz kötelező.

A Magyar Közlöny 73. számában kerültek kihirdetésre a legújabb veszélyes árus törvények: 2011. évi LXXIX. törvény - ADR, 2011. évi LXXVII. törvény - ADN, 2011. évi LXXX. törvény - RID.


2011. március 8-án megjelent a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló új rendelet is. A 7/2011. (III. 8) NFM rendelet az eddig hatályos 113/2004 (IX. 23) GKM rendeletet váltotta fel.

Az új előírások szerint a pótkocsi tartányát a forgalomba helyezést követően hatévente kell hatósági vizsgálatra vinni. Előírták (pontosították) a menetlevél vagy fuvarlevél eseményszerű vezetését, és a tartalmi elemek meghatározása helyett a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló rendeletben meghatározott adatokra hivatkozik a szabályozás. Az szállítási távolság korlátozására (50 km) vonatkozó előírást az új rendelet szerint csak közúti közlekedési szolgáltatás esetén kell betartani, saját áru szállítása esetén a korlátozást eltörölték. Szintén engedmény, hogy a rendelet szerint nem kell a vonatkozó szabályokból vizsgát tenni az őstermelőknek. A mezőgazdasági tevékenységüket természetes személyként végzők ésa mikrovállalkozások foglalkoztatottai 2012. január 1.-ig kaptak mentességet (átmeneti idő) az előírt vizsga letétele alól.
 

A veszélyes áru szállítás alkalmával ellenőrzésre kerülnek:

 • A szállított áru(k) megnevezése(i), UN száma
 • Az ADR 1.1.3.6 szerinti mennyiségi határ túllépése
 • Fuvarokmány(ok)
 • Írásbeli utasítás
 • Kétoldalú/többoldalú megállapodás, belföldi hatósági engedély
 • Jármű jóváhagyási igazolás
 • Járművezető oktatási bizonyítványa
 • Az áruk szállítása engedélyezett
 • A jármű(vek) engedélyezettek a szállított árura
 • A szállítás módjára (küldeménydarabos, ömlesztett, tartányos) vonatkozó előírások
 • Együvé rakási tilalom
 • A rakomány berakása és rögzítése, árukezelés
 • Szivárgás vagy sérült küldeménydarab
 • Csomagolóeszközök, UN jelölése, tartály és tartány jelölés
 • Küldeménydarabok jelölése (pl. UN szám) és bárcázása
 • Nagybárcák a tartányon, konténeren, járművön
 • Jármű/szállítóegység/konténer jelölése (narancssárga tábla, magas hőmérséklet jele)
 • Az ADR-ben előírt általános célú biztonsági felszerelés
 • Szállított árunak megfelelő felszerelés
 • Az írásbeli utasításban előírt további felszerelések
 • Tűzoltó készülék(ek)

A veszélyes árut szállító járművek katasztrófavédelmi ellenőrzéséhez speciális szakmai ismeteretek szükségesek. Az ADR ellenőrzés végzésére az 1988. évi I. tv. 20. § (1) bek. e) pontjában említett szereplőkre, tevékenységre az eljárás lefolytatására a (2) illetve a (11) bekezdésben felsorolt hatóságok jogosultak.

Amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásai szerint kell eljárni.

A katasztrófavédelmi szervek 2001. óta vesznek részt a veszélyes áruk közúti szállítása szabályai betartásának (ADR) hatósági ellenőrzésében az egyes veszélyes árukat szállító közúti járművek útvonalának kijelöléséről szóló 122/1989. (XII. 5.) MT rendelet módosítását követően. 2002-ben kiadásra került a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet, mely szerint, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek a társhatóságokkal együttműködve kaptak teljes körű jogkört a veszélyes áruk szállítása szabályainak közúti és a telephelyi ellenőrzéseire. 2007. évben a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. (Kkt.) 20.§ (2) és (11) bekezdésének módosításával "katasztrófavédelmi hatóságként" mint önálló hatóság került nevesítésre a katasztrófavédelem hivatásos területi szerve, az ADR-es szállítások során elkövetett szabálytalanságok bírságolásával és ellenőrzésével kapcsolatos eljárás lefolytatására. A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet szerint az OKF területi igazgatóságai 2007. május 1. óta végzik önállóan az ellenőrzési és szankcionálási tevékenységet. A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ADR ellenőrzéseit többségében önállóan illetve a társhatóságokkal (Rendőrség, NAV és az NKH-val) együttműködve hajtja végre különböző napszakokban, melynek során az ellenőrök vizsgálják az ADR-es szabályok betartását.