Tűzvédelmi szakvizsga törzsanyag 20130822

A tűzvédelmi szakvizsga törzsanyaga

 

A tűz elleni védekezésről, a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény (továbbiakban: Tűzvédelmi törvény) 12. § (1) bekezdés alapján:
Aki

e) tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés,
f) tűzvédelmi szakvizsgáztatás

tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a tűzvédelmi hatóságnak bejelenteni. A bejelentésben - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl - meg kell jelölni a bejelentő természetes személyazonosító adatait.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet csak az folytathat, aki rendelkezik a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter rendeletében meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek.

(3) A tűzvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti tevékenység végzésére jogosultakról nyilvántartást vezet, amely a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl tartalmazza
a) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámát, elektronikus levélcímét,
b) a szolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontját.
 
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Kormány rendelet 1. §. (2.) bekezdés c., pontja szerint a Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság) jelöli ki, amely eljár - Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők, az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők, éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők, tűzgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, javítását, karbantartását végzők, tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők - a tűzvédelmi szakvizsgáztatással összefüggő oktatásszervezői és tűzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban.
 
Oktatásszervezői tevékenységgel kapcsolatos bejelentés (új regisztráció, amennyiben távoktatás formájában kívánják végezni a szolgáltatást) az alábbiak szerint történik a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló a 2009. évi LXXVI. Törvény 21. §. alapján:

21. § A bejelentésre az e törvényben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek a nyelvhasználatra és a tolmács igénybevételére, az adatkezelésre, a joghatóságra, hatáskörre és illetékességre, a kapcsolattartás általános szabályaira, valamint az elektronikus kapcsolattartásra és az elektronikus tájékoztatásra, a képviseletre, az iratra, a határidő számítására, a kérelemre, a közreműködő hatóságra, az igazolási kérelemre, továbbá a költségmentességre vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy ahol a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény ügyfelet említ, azon a bejelentést tevőt kell érteni.

22. § (1) A bejelentés tartalmazza
a) a szolgáltató nevét,
b) a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
c) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,
d) az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat.
 
24. §  (1) A szolgáltató a bejelentést követően a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak.
(2) A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság az adatváltozást a 27. §-ban meghatározott szabályok szerint bejegyzi az ott meghatározott nyilvántartásba.
(3) A szolgáltatási tevékenység megszüntetését a szolgáltató köteles a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni.
 (5) Az adatváltozásnak és a tevékenység megszüntetésének az e § szerinti bejelentésére a szolgáltatási tevékenység bejelentésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.56. § (1) Ha 2009. október 1-jétől az adott szolgáltatási tevékenységre az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére vagy folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabály bejelentési kötelezettséget ír elő, az adott szolgáltatási tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező szolgáltatót e tevékenység vonatkozásában úgy kell tekinteni, mint aki a bejelentési kötelezettségének eleget tett.
 
56. § (1) Ha 2009. október 1-jétől az adott szolgáltatási tevékenységre az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére vagy folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabály bejelentési kötelezettséget ír elő, az adott szolgáltatási tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező szolgáltatót e tevékenység vonatkozásában úgy kell tekinteni, mint aki a bejelentési kötelezettségének eleget tett.
 (2) A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság 2009. október 1-ig hivatalból az e törvény szerinti nyilvántartásba veszi azt a szolgáltatót, aki 2009. október 1-jén az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére vagy folytatására engedéllyel rendelkezik és az adott szolgáltatási tevékenységet jogszerűen folytatja.

A rendelet szerinti 60 napos érvényességet a vizsgáztatók/oktatásszervezők tekintetében nem kell alkalmazni. A 2009. október 1. előtt regisztráltak tevékenységüket jogfolytonosan végezhetik, a hatóság a nyilvántartásba őket átvezeti.
A korábbi oktatásszervezői regisztráció alkalmával kapott regisztrációs számot, mint nyilvántartási szám továbbra is fel kell tüntetni a kiadott szakvizsga bizonyítványokon és jegyzőkönyveken.
 
Fontosabb változások a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendeletben:
 
OKTATÁS ÉS VIZSGA BEJELENTÉSE:
5. § (1) Az oktatásszervező az oktatás és a szakvizsga megkezdése előtt írásban bejelenti a székhelye szerint illetékes tűzvédelmi hatóságnak
a) oktatás esetén annak helyét (pontos címét), kezdő időpontját (év, hó, nap, óra, perc) és időtartamát,
b) szakvizsga esetén annak helyét (pontos címét), kezdő időpontját (év, hó, nap, óra, perc),
c) a szakvizsgabizottság tagjainak, elnökének nevét, az adott foglalkozási ághoz tartozó bizonyítvány számát és nyilvántartási számukat,
d) a foglalkozási ág vagy munkakör 1. melléklet szerinti sorszámát és megnevezését.
(2) A bejelentésben jelezni kell a felkészítés módját.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatokat úgy kell közölni a tűzvédelmi hatósággal, hogy az a bejelentést legalább az oktatás időpontja előtt nyolc nappal korábban megkapja.

A bejelentett adatokban – az oktatás, szakvizsga időpontjának kivételével – bekövetkező esetleges változást, az illetékes tűzvédelmi hatósággal az oktatás vagy a szakvizsga időpontja előtt legalább egy munkanappal korábban, elektronikus levél útján és szóban is közölni kell. A szakvizsga helyszíne csak az adott településen belül változtatható, az oktatás, szakvizsga időpontja nem változtatható.
 
Az oktatásszervező bejelentésében – legfeljebb 3 fő – tartalék szakvizsgáztató személyt nevezhet meg – a szakvizsgabizottság tagjainak, elnökének neve, az adott foglalkozási ághoz tartozó bizonyítvány száma és nyilvántartási számuk megadásával –, aki szükség esetén a vizsgabizottság elnökét, tagját helyettesítheti. A helyettesítés esetén a módosítást nem kell a hatóság részére bejelenteni.
 
Az elméleti vizsga minden esetben írásbeli részből áll, melyet abban az esetben követ szóbeli rész, amennyiben a vizsgázó az írásbeli vizsgán 50–89% közötti arányban adott helyes választ. Amennyiben a vizsgázó legalább 90%-os arányban helyes választ adott, nem kötelező szóbeli vizsgát tennie, a vizsga sikeresnek minősül. Amennyiben a vizsgázó 50% alatti arányban adott helyes választ, a vizsga sikertelennek minősül.
Az oktatásszervezők a sikeres vizsgát tett személyekről félévente, január 31-ig, valamint július 31-ig a tűzvédelmi hatóság által meghatározott formátumban tájékoztatják a tűzvédelmi hatóságot, mely összesítést készít.

A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök

 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
 2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
 3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
 4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
 6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.
 7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
 8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
 9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
 10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
 11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
 12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
 13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
 15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.