Zala Mentőcsoport


I. Szervezeti működés, rendeltetés, felépítés

I.1. A szervezet megnevezése:

Neve:

ZALA MENTŐCSOPORT

Rövidítése:

ZALA

A Zala Mentőcsoport a Zala megyei önkéntes tűzoltókból szerveződött. Elsősorban árvízvédelmi és kutatás-személykeresés tevékenységre. A mentőcsoport 2012. novemberében szerezte meg a minősítést. 2013 nyarán a Dunai árvízi védekezésben is kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

I.2. A ZMCS célja

Az ENSZ és az EU humanitárius programjaihoz igazodva, illetve a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelem terén megkötött két és több oldalú egyezményekben vállaltaknak megfelelően, a Magyarországon hatályban lévő jogszabályok alapján, olyan speciális rendeltetésű önkéntes mentőcsoport létrehozása, felszerelése, működtetése, alkalmazási feltételeinek megteremtése, amely megfelelő vezetés és logisztikai biztosítás mellett alkalmas különböző mentési és védekezési tevékenységek végrehajtására. Olyan képességű csoport megalakítása tehát, amely az EU polgári védelmi mechanizmusának megfelelően hosszabb távon is képes hozzájárulni a megyében esetlegesen bekövetkező katasztrófahelyzetek hatékony kezeléséhez, felszámolásához, az életben maradás feltételeinek megteremtéséhez, és a normál élet visszaállításának biztosításához.

I.3. A ZMCS rendeltetése

Rendeltetése:

KÖZEPES ÁRVÍZI VÉDEKEZŐ ÉS VÍZRŐL MENTŐ CSAPAT

Zala Megye védelmére, valamint a régió megsegítésére megalakuló, civil alapon szerveződő speciális mentőcsoport, amely képes a megye veszélyeztetettségéből - elsősorban ár-és belvízi valamint rendkívüli időjárási veszélyhelyzetek - adódó helyzetek során jelentkező olyan kutatási, mentési és árvízi védekezési szakfeladatok ellátására, amelyre az elsődleges beavatkozók, vagy a megalakított polgári védelmi szervezetek jellegükből adódóan nem képesek. A szervezet alkalmazása a vonatkozó jogszabály szerint - 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 35. § - történik, azaz a területi polgári védelmi szervezet (ZMCS) működési területe a megalakításának alapjául szolgáló közigazgatási egység, azaz Zala megye. A területi polgári védelmi szervezet működési területén kívül történő alkalmazása során a mentésben való részvételére akkor kerülhet sor, ha

a) az adott mentési feladat végrehajtásához szükséges polgári védelmi szervezet a mentéssel érintett megyében nem jött létre, vagy a feladatok a rendelkezésre álló szervezetek erejét és technikai lehetőségeit meghaladják,

b) a feladatok elhúzódó jellege az adott területen működő polgári védelmi szervezetek váltását teszi szükségessé, vagy

c) a mentési munkálatok elvégzésére más erők nem állnak rendelkezésre, és a késedelem életveszéllyel vagy jelentős anyagi kárral járhat.

Amennyiben a ZMCS alkalmazására a szervezése alapjául szolgáló közigazgatási egység határán (Zala megyén) kívül kerül sor, irányításáért és a mentési tevékenység feltételeinek biztosításáért azon megye megyei védelmi bizottságának elnöke felelős, ahol a polgári védelmi szervezet a tevékenységet kifejti.

I.4. Riasztás, mozgósítás, bevetés:

A mentőszervezet bevetésre és gyakorlatra történő riasztása, mozgósítása elsősorban a Mura folyó mentén lévő települések árvízi védelmére, illetve megyei, vagy régiós szintű bevetése a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetőjének döntése alapján történik. A mentőszervezet mentésbe történő bevonása komponensenként is történhet.

I.5. Képességei:

Az ENSZ Nemzetközi Kutatás és Mentési Tanácsadó Csoport (INSARAG) Irányelvek és Módszertannak megfelelően képes a következőkre: árvízi védekezés, vízről mentés, elsősegély nyújtási és életben tartási szakműveletek. Több beavatkozási helyszínen 10 napon keresztül napi 24 órás munkavégzésre való képesség.

I.6. Jogszabályi alapok:

A 2011. évi CXXVIII. törvény - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról – 18 §-a kimondja, hogy az önként jelentkező társadalmi és karitatív szervezetek a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladatok ellátásában a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel kötött megállapodás alapján vesznek részt.

A jogszabály (2011. évi CXXVIII. törvény 65. §) alapján a civil szervezetek tagjai önként vállalhatják a közreműködést.

Polgári védelmi feladat ellátására önkéntesen jelentkező személy külön jogszabály szerinti nyilatkozatot tesz, melyben kinyilvánítja a rendelkezésre állás tartalmát és az alkalmazás feltételeit.

A fenti bekezdésben meghatározott nyilatkozat alapján, az önkéntesen jelentkező személyt a polgármester polgári védelmi szervezetbe osztja be.

A polgári védelmi feladatot önkéntes jelentkezés alapján teljesítő személy jogai és kötelezettségei a polgári védelmi kötelezettség alatt álló személy jogaival és kötelezettségeivel azonosak.

Ennek értelmében a mentőcsapat tagjai önként vállalják a polgári védelmi kötelezettség szerinti polgári védelmi szervezetbe való beosztást.

(A területi polgári védelmi szervezetek megalakításának és alkalmazásának részletes szabályait a katasztrófavédelmi törvény (2011. évi CXXVIII. tv.) IV. Fejezete, a 234/2011. (XI. 10.) BM rendelet VIII. Fejezete, valamint a 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet III.-V. Fejezete tartalmazza.)

I.7. Készenléti ideje:

A csapat teljes állományának a riasztástól számított 12 órán belül el kell elérni a készenlétet.

I.8. Alkalmazásba helyezése:

Elsősorban a Mura folyó mentén található településeken, illetve a megye területén jelentkező árvíz elleni védekezési, vízből, vagy vízről mentési feladatokra a katasztrófavédelem megyei igazgatójának javaslatára, illetve a megyén kívül katasztrófavédelmi főigazgató döntésére, a szervezet részére meghatározott készenléti idők figyelembe vételével.

Megyében:

A készenlét elérését követően 3 órán belül.

Megyén kívül:

Felkészülési idő 24 óra, azt követően a szállítás módjától, a távolságtól függően változó.

I.9. Szakfeladata:

Árvíz elleni védekezési feladatok (védmű megerősítése, bordás megtámasztása, ideiglenes védművek építése homokzsákkal és, helyben rendelkezésre álló anyagokkal, buzgár elfogása, vízről, illetve vízből mentés, sérültek elsősegélyben részesítése, stabilizálása, áldozatok keresése, kiemelése).

I.10. Szállíthatósága:

Közúton, vasúton.

I.11. Komponensei:

Vezetési komponens: (vezetés, irányítás, kapcsolattartás/koordináció, tervezés, média/beszámolók, értékelés/elemzés, biztonság).

1.–3. Árvízi védekezési részleg: (védművek megerősítése, ideiglenes védművek építése).

Vízi kutatás-mentési komponens: (vízről és vízből mentés, sérültek ellátása, áldozatok kutatása).
Logisztikai komponens: (szállítás, ellátás, pihentetés).


I.12. Önellátási képesség:

Munkavégzés legalább 10 napon keresztül.

I.13. Tagjai:

Területi és helyi hivatásos katasztrófavédelmi szervek tagjai, önkéntes tűzoltó egyesületi tagok, társszerv hivatásos, főállású szakértője (mentő szakápoló).

I.14. Szakmai felügyelet, koordináció:

A mentőcsapat szakmai felügyeletét és koordinációját a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség látja el. A mentőcsapat tagjainak beosztását a ZMKI polgári védelmi főfelügyelő koordinálásával a lakóhely szerint illetékes polgármesterek végezték.

I.15. A szervezet felépítése:

Létszáma: 46 fő: Törzs+logisztika:    8 fő,

1–3. árvízi védekezési részleg:        33 fő (3 váltásban 3*11 fő),

vízi kutatás-mentés:                          5 fő.

ZMCS felépítése