Tűzvédelmi szakhatósági eljárások


I. Vonatkozó jogszabályok:

 

II. Általános szabályok:

Elsőfokú tűzvédelmi szakhatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

BM OKF

-

Ügyintézési határidő:

korm. rendelet eltérő rendelkezése hiányában:

 

 

15 nap

Állásfoglalás kiadása iránt a tűzvédelmi szakhatóságot megkeresheti:

 • az engedélyezési eljárás megindítását megelőzően az ügyfél (képviselője),
 • az engedélyezési eljárás megindítását követően kizárólag az engedélyező hatóság.

 

A tűzvédelmi szakhatóság létesítési engedélyezési eljárásban szükség szerint, használatbavételi engedélyezési eljárásban minden esetben az állásfoglalás kiadását megelőzően helyszíni szemlét tart.

 

A tűzvédelmi szakhatóság döntései ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az engedélyező hatóság érdemi döntése vagy eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

 

Építésügyi hatósági eljárások

Elsőfokú tűzvédelmi szakhatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság

Általános esetben

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Ügyintézési határidő:

21 nap

Polgári repülőterek, metró és földalatti vasúti létesítmények, Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményei esetébeni

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

Ügyintézési határidő:

21 nap

Az első végleges használatbavételig: magas építmények; a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert meghaladó legfelső építményszinttel rendelkező építmények; a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények, a 10 000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények; az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek; a fekvőbeteg-ellátásra, továbbá a menekülésben korlátozottak elhelyezésére szolgáló építmények esetén, ha az elhelyezés 14,00 méter felett történik

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

Ügyintézési határidő:

21 nap

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások esetében

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

BM OKF (Korm. rendeletben meghatározott esetekben)

-

Ügyintézési határidő:

21 nap, vagy Korm. rendeletben meghatározott határidő

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tűzvédelmi ügyeiben

BM OKF

-

Ügyintézési határidő:

21 nap

 

Működési engedélyezési eljárás

Elsőfokú tűzvédelmi szakhatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Ügyintézési határidő:

15 nap

Szakhatósági eljáráshoz szükséges iratok:

 • használatbavételi engedély,
 • tűzvédelmi oktatás megtörténtét igazoló dokumentáció,
 • tűzvédelmi szabályzat,
 • tűzriadó terv, és annak évenkénti gyakoroltatásáról készült jegyzőkönyv,
 • tűzoltó készülék ellenőrzését, karbantartását igazoló tűzvédelmi üzemeltetési napló,
 • az elektromos és villámvédelmi berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatáról szóló dokumentum,
 • oltóvízforrások nyilvántartása,
 • a hő- és füstelvezető rendszer felülvizsgálatáról készült iratok, ha az beépítésre került a létesítményben,
 • tűzjelző és tűzoltó berendezés használatbavételi engedélye, a berendezéshez kapcsolódó oktatási és ellenőrzési jegyzőkönyv,
 • tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolatai.

 

Telepengedélyezési eljárások

Elsőfokú tűzvédelmi szakhatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Ügyintézési határidő:

15 nap 

Szakhatósági eljáráshoz szükséges iratok:

 • használatbavételi engedély,
 • tűzvédelmi oktatás megtörténtét igazoló dokumentáció,
 • tűzvédelmi szabályzat,
 • tűzriadó terv, és annak évenkénti gyakoroltatásáról készült jegyzőkönyv,
 • tűzoltó készülék ellenőrzését, karbantartását igazoló tűzvédelmi üzemeltetési napló,
 • az elektromos és villámvédelmi berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatáról szóló dokumentum,
 • oltóvízforrások nyilvántartása,
 • a hő és füst elvezető rendszer felülvizsgálatáról készült iratok, ha az beépítésre került a létesítményben,
 • tűzjelző és tűzoltó berendezés használatbavételi engedélye, a berendezéshez kapcsolódó oktatási és ellenőrzési jegyzőkönyv,
 • tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolatai.

 

Zenés, táncos rendezvények engedélyezési eljárásai

Elsőfokú tűzvédelmi szakhatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Ügyintézési határidő:

15 nap

A rendezvénytartási engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be az területileg illetékes jegyzőnek engedélyező hatóságnak (Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjének), azon alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket

 • az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: OTÉK) meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartanak;
 • az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak, és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amikor a résztvevők létszáma az 1 000 főt meghaladja (szabadtéri rendezvény).

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható. Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyek megszerzése alól. A vonatkozó jogszabály értelmében zenés, táncos rendezvénynek minősül a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

Szakhatósági eljáráshoz szükséges iratok:

 • a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatok,
 • biztonsági terv,
 • használatbavételi engedély,
 • tűzvédelmi oktatás megtörténtét igazoló dokumentáció,
 • tűzvédelmi szabályzat,
 • tűzriadó terv, annak évenkénti gyakoroltatásáról készült jegyzőkönyv,
 • tűzoltó készülék ellenőrzését, karbantartását igazoló tűzvédelmi üzemeltetési napló,
 • a villamos és villámvédelmi berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatáról szóló dokumentum,
 • tűzjelző és tűzoltó berendezés használatbavételi engedélye, a berendezéshez kapcsolódó oktatási és ellenőrzési jegyzőkönyvek.

 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók és intézmények hatósági nyilvántartásba történő bejegyzése

Elsőfokú tűzvédelmi szakhatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

-

Ügyintézési határidő:

Időszakos férőhely-bővítés esetén:

15 nap

5 munkanap

A hatósági nyilvántartásba történő bejegyzési és a szolgáltatói nyilvántartásba irányuló adatmódosítás eljárásban létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások teljesülése kérdésében jár el a tűzvédelmi szakhatóság.

Szakhatósági eljáráshoz szükséges iratok:

 • használatbavételi engedély,
 • tűzvédelmi oktatás megtörténtét igazoló dokumentáció,
 • tűzvédelmi szabályzat,
 • tűzriadó terv, annak évenkénti gyakoroltatásáról készült jegyzőkönyv,
 • tűzoltó készülék ellenőrzését, karbantartását igazoló tűzvédelmi üzemeltetési napló,
 • az elektromos és villámvédelmi berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatáról szóló dokumentum,
 • tűzjelző- és tűzoltó berendezés használatbavételi engedélye, a berendezéshez kapcsolódó oktatási és ellenőrzési jegyzőkönyv,
 • tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolatai.

 

A pirotechnikai tevékenységgel kapcsolatos engedélyezési eljárás

Elsőfokú tűzvédelmi szakhatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság

Pirotechnikai termék pirotechnikai termék felhasználásának, forgalmazásának és tárolásának engedélyezési eljárása

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

Ügyintézési határidő:

8 nap

Pirotechnikai termékek gyártásának, megsemmisítésének, kiállításának, forgalomba hozatalának, valamint a vizsgálatának engedélyezési eljárása

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

Ügyintézési határidő:

15 nap

 

A forgalmazási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a forgalmazás és a pirotechnikai termék(ek) magyarországi tárolásának pontos helyét (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám),
 • a forgalmazni kívánt pirotechnikai termék(ek) osztályba sorolásának számát,
 • a forgalmazásra szolgáló létesítmények alaprajzát, műszaki leírását, a biztonságtechnikai berendezések elhelyezésének vázlatrajzát,
 • a pirotechnikai termék megsemmisítésére jogosult gazdálkodó szervezettel kötött megállapodás hiteles másolati példányát.

 

A tárolási (bértárolási) engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a tárolni kívánt pirotechnikai termék(ek) megnevezését, pirotechnikai osztályba sorolásának számát, UN számát, mennyiségét (osztályonként összegzett nettó hatóanyag-tartalmát),
 • a tárolásra szolgáló létesítmény pontos helyét (a település megnevezése, utca, házszám vagy helyrajzi szám), a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet által meghatározott tárolási normát,
 • a tárolásra szolgáló létesítmény alaprajzát, műszaki leírását, a tárolási norma meghatározásával kapcsolatos számításokat, a biztonságtechnikai berendezések elhelyezésének vázlatrajzát, a tűzvédelmi dokumentációt,
 • a pirotechnikai termék megsemmisítésére jogosult gazdálkodó szervezettel kötött megállapodás hiteles másolati példányát.

 

A felhasználási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a felhasználásra kerülő pirotechnikai termék megnevezését, kaliberét, pirotechnikai osztályba sorolásának számát, UN számát, mennyiségét,
 • a felhasználás pontos helyét és időtartamát,
 • a felhasználás során tervezett biztonsági intézkedéseket,
 • a felelős, valamint a tevékenységben részt vevő valamennyi pirotechnikus természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, állampolgárságát, pirotechnikai és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát, érvényességi idejét, továbbá a felhasználással érintett, lezárt területen tevékenységet végző segítők természetes személyazonosító adatait,
 • a helyszínre szállítás módját,
 • a pirotechnikai tevékenységgel érintett terület méretarányos helyszínrajzát, külön megjelölve a telepítés helyét, a védő-, illetve a lezárandó területet,
 • a helyszínre szállítás módjának megfelelő veszélyes áru szállítási jogszabály által az adott szállításra vonatkozó feltételek meglétére vonatkozó nyilatkozatot, adott esetben a szükséges okmányok (jármű-jóváhagyási igazolás, jóváhagyási bizonyítvány, ADR/ADN oktatási bizonyítvány, írásbeli utasítás, veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bejelentés) másolatát.