Szakhatósági jogkörök


A Kormány első fokú tűzvédelmi szakhatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki.

 

Első fokú tűzvédelmi szakhatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság

 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

BM OKF

Bíróság

Határidő:

15 nap

 

 

A fenti eljárásokban való közreműködésre a tűzvédelmi szakhatóságnak az alábbi esetekben van hatásköre:

- az „A”-„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek,

(az engedélyezési eljárással érintett épület a tűzveszélyességi osztályba sorolása alapján „A”- „C” tűzveszélyességi osztályba tartozik),

- az „A”-„B” tűzveszélyességi osztályú helyiségeket tartalmazó épületek,

(az engedélyezési eljárással érintett épület tartalmaz „A”, vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiséget, vagy ilyen helyiséget terveznek kialakítani),

- az 500 m2 - szintenkénti összesített - alapterület feletti közösségi helységet tartalmazó épület,

(Az engedélyezési eljárással érintett épület tűzveszélyességi osztályba sorolásában meghatározott alapterületet kell érteni a szintenkénti összesített alapterület alatt. Két egymás melletti, akár egy ingatlanon álló, létesítendő épület akkor tekinthető külön épületeknek, ha azok dilatáltan kerültek kialakításra, mind két épület nyílásnélküli tűzfallal van kialakítva.),

-  valamint az 500 m2 - szintenkénti összesített - „D”-„E” tűzveszélyességi osztályba tartozó ipari, mezőgazdasági és tároló épületek,

(az alapterület és az épületek tekintetében az előzőpont értelmezése az irányadó)

-  nagy forgalmú vagy tömegtartózkodásra szolgáló épület,

(az OTSZ fogalom meghatározása alapján)

- mozgásukban, cselekvőképességükben korlátozott személyek befogadására, elhelyezésére szolgáló helyiséget tartalmazó épületek,

(azon épületek tartoznak ebbe a körbe, melyeket speciálisan a mozgásukban, cselekvő-képességükben korlátozott személyek befogadására, elhelyezésére alakítanak ki, az akadálymentesített közösségi, ipari, mezőgazdaági, vagy tárolási épületek nem sorolhatóak ide)

-   a pinceszintek kivételével a kétszintesnél nagyobb szintszámú lakó- és üdülőépületek,

(az OTÉK alapján pinceszintnek kell tekinteni azt az építményszintet, amelynek padlószintje az építmény szintterülete több mint 20%-ában kerül 0,70 m-nél mélyebbre a csatlakozó rendezett terepszint alá)

 

A tűzvédelmi szakhatóság közreműködésének rendje az építésügyi hatósági eljárásokban

 

Első fokú tűzvédelmi szakhatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság

 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

BM OKF

Bíróság

Határidő:

15 nap

 

Működési engedélyezési eljárás

 

Első fokú tűzvédelmi szakhatóság, hatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság, hatóság

 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Szakhatósági határidő:

15 nap 

Hatósági határidő:

30 nap

 

Telepengedélyezési eljárás

 

Első fokú tűzvédelmi szakhatóság, hatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság, hatóság

 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Szakhatósági határidő:

15 nap 

Hatósági határidő:

30 nap

 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység engedélyezési eljárás

 

Első fokú tűzvédelmi szakhatóság, hatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság, hatóság

 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Szakhatósági határidő:

15 nap 

Hatósági határidő:

30 nap

 

Zenés Táncos Rendezvények tartására vonatkozó eljárás

 

Első fokú tűzvédelmi szakhatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság

 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Határidő:

15 nap 

 

Egyéb szakhatósági engedélyezési eljárás

Utak építési, forgalomba helyezési és megszüntetési eljárás,(a közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésére, építésének elvi engedélyezésére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezésére irányuló eljárásban,

  

A magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták engedélyezési eljárása, (az éghető töltetű nyomástartó vagy töltő rendszerek, éghető folyadék- és olvadéktárolók, közforgalmú üzemanyagtöltő állomások műtárgyai az utak kivételével, autógáz töltőállomások, a biogáz előállító és tároló energetikai építmény, az ipari és mezőgazdasági célú földgázfogyasztó hőfejlesztő-hőhasznosító létesítmény esetén.)

 

Távközlési építmények engedélyezési eljárás,(Az „A”–,,C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségeket tartalmazó elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárásaiban.)

 

Hőtermelő létesítmények létesítési és vezetékjog engedélyezési eljárás, (Távhőszolgáltatással kapcsolatos engedélyezési eljárások a hőtermelő létesítmények, távhővezetékek, hőközpontok létesítése, működése)

 

Bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárás (a bányák föld alatti létesítményei kivételével minden esetben)

 

Első fokú tűzvédelmi szakhatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság

 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Határidő:

15 nap 

 

A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárás

 

Első fokú tűzvédelmi szakhatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság

 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Határidő:

működési engedély kiadás:

Időszakos férőhely-bővítés esetén:

 

 

30 nap

5 munkanap

 

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények működési eljárás

 

Első fokú tűzvédelmi szakhatóság, hatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság, hatóság

 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Szakhatósági határidő:

30 nap 

Működési engedély módosítás esetén a határidő:

30 nap

 

Pirotechnikai tevékenységgel kapcsolatos engedélyezési eljárás

 

Első fokú tűzvédelmi szakhatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság

Pirotechnikai termékek üzletben történő forgalmazása

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Határidő:

15 nap

Pirotechnikai termékek gyártási, forgalmazási, tárolási és felhasználási eljárásai

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

Határidő:

8 nap

 

Gázveszélyes vízkészletet igénybevevő vízmű vízjogi létesítési és üzemeltetési
engedélyezési eljárás

 

Első fokú tűzvédelmi szakhatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság

 

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

Határidő:

15 nap

 

Nyitott sugárforrásokkal kapcsolatos engedélyezési eljárás

 

Első fokú tűzvédelmi szakhatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság

tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés szakkérdésben

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

Határidő:

15 nap

 

Településrendezési terv véleményezési eljárása

 

Első fokú tűzvédelmi szakhatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság

 

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

Határidő:

22 munkanap

 

A tűzvédelmi hatóság közreműködésének rendje a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos eljárásokban

 

Első fokú tűzvédelmi hatóság

Másodfokú tűzvédelmi hatóság

 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Határidő:

30 nap

 

Másodfokú szakhatósági eljárás

 

Első fokú tűzvédelmi szakhatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság/

 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

BM OKF

Bíróság

Ügyintézési határidő:

Az első fokú szakhatósági állásfoglalásra eljárás típusonként meghatározott időtartam 15 vagy egyes esetekben 30 nap

 

Másodfokú tűzvédelmi szakhatósági jogkör: Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, ha kormányrendelet másként nem rendelkezik, másodfokú tűzvédelmi szakhatósági jogkörrel rendelkezik azokban az ügyekben ahol a katasztrófavédelmi kirendeltség (hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve) első fokú tűzvédelmi szakhatósági jogkörben eljárt.