Kérelemre indult tűzvédelmi hatósági eljárások


I. Vonatkozó jogszabályok:

II. Általános szabályok:

Kérelem benyújtásának helye:

 • hatóságnál
 • kormányablaknál

Kérelem benyújtásának módja:

 • írásban: elektronikus úton (cégkapu, ügyfélkapu, e-papír, egyéb: pl. ÉTDR), írásban (papír)
 • személyesen szóban
 • elektronikus ügyintézésre kötelezett személy esetén (az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője. Az elektronikus ügyintézési kötelezettség megállapítása körében ügyfélnek minősül: a hatósági eljárás ügyfele, az eljárás egyéb résztvevője, ezek képviselője, a hatóság feladatkörébe tartozó ügyben az eljárás alanya):
  • elektronikus úton (cégkapu, ügyfélkapu, e-papír, egyéb: pl. ÉTDR), írásban (papír)
  • 2019. december 31-ig ha a kérelem mellékleteinek digitalizálása nem lehetséges, vagy aránytalan nehézséggel járna, vagy a digitalizált mellékletek elektronikus úton történő megküldése annak mérete miatt nem lehetséges
   • papíralapon postai úton vagy személyes átadással
   • elektronikus adathordozón postai úton vagy személyes átadással (elektronikus ügyintézésnek minősül)

Ügyintézési határidő:

 • sommás eljárás: 8 nap
 • teljes eljárás: 60 nap
 • nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő hatósági eljárás: 42 nap, ha Korm. rendelet másként nem rendelkezik

III. Igazgatási szolgáltatási díjak:

Az Itv. 29. § (1) és (2) bekezdései illetve XI. pontja érdekében az illeték mértéke:

„29. § (1) Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért – ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik – 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).

(2) Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint.”

„A külön jogszabály szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő hatósági eljárások esetén az eljárásra egyébként irányadó illetékmérték kétszeresét kell fizetni.”

Eltérés engedélyezése épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól

Elsőfokú tűzvédelmi hatóság

Másodfokú tűzvédelmi hatóság

 

Általános esetben

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

Ügyintézési határidő:

8 vagy 60 nap

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások esetében

Katasztrófavédelmi Igazgatóság (általános esetben)

BM OKF

BM OKF (Korm. rendeletben meghatározott esetekben)

-

Ügyintézési határidő:

8 vagy 42 nap, vagy Korm. rendeletben meghatározott határidő

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

a)     A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező, valamint az ismert ügyfelek nevét, postacímét,
 • a tűzvédelmi műszaki követelmény, tűzvédelmi szabály alkalmazásának pontos helyszínét, az érintett építmény, szabadtér, dolog megnevezését,
 • az érintett tűzvédelmi műszaki követelmény, tűzvédelmi szabály azon részét, amelyre az eltérési kérelem vonatkozik,
 • a tűzvédelmi műszaki követelménytől, tűzvédelmi szabálytól való eltérés indokát,
 • a kérelemhez mellékelni kell a tervezett eltérő megoldás olyan részletességű műszaki dokumentációját, amely bizonyítja, hogy az eltérő megoldás a rendelettel megállapított tűzvédelmi műszaki követelményben, tűzvédelmi szabályban foglalt előírásokkal legalább egyenértékű biztonságot nyújt.

b)     A dokumentációnak tartalmaznia kell:

 • Az eltéréssel érintett építmény, létesítmény tűzvédelmi helyzetét, jellemző kialakítását,
 • a jogszabálytól eltérő kialakítás olyan részletességű műszaki dokumentációját, amely bizonyítja, hogy az eltérő megoldás a rendelettel megállapított tűzvédelmi műszaki követelményben, tűzvédelmi szabályban foglalt előírásokkal legalább egyenértékű biztonságot nyújt.

 

Beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések létesítési és megszüntetési engedélyezési eljárása

Elsőfokú tűzvédelmi hatóság

Másodfokú tűzvédelmi hatóság

 

Általános esetben

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Ügyintézési határidő:

8 vagy 60 nap

Azon tűzoltó berendezések esetében, melyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások berendezései kivételével

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

Ügyintézési határidő:

8 vagy 60 nap

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások tűzjelző/tűzoltó berendezései esetében

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

Ügyintézési határidő:

8 vagy 42 nap, vagy korm. rendeletben meghatározott határidő

Polgári repülőterek, metró és földalatti vasúti létesítmények, Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményeinek tűzjelző/tűzoltó berendezései

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

Ügyintézési határidő:

8 vagy 60 nap

A katasztrófavédelmi igazgatóság tűzvédelmi szakhatósági jogkörébe tartozó jelentős építmények  tűzjelző/tűzoltó berendezései esetében, az építmény első végleges használatbavételéig

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

Ügyintézési határidő:

8 vagy 60 nap

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tűzvédelmi ügyeiben

BM OKF

-

Ügyintézési határidő:

8 vagy 60 nap

 

Beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések használatbavételi engedélyezési eljárása

Elsőfokú tűzvédelmi hatóság

Másodfokú tűzvédelmi hatóság

 

Általános esetben

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Ügyintézési határidő:

8 vagy 60 nap

Azon tűzoltó berendezések esetében, melyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások berendezései kivételével

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

Ügyintézési határidő:

8 vagy 60 nap

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások tűzjelző/tűzoltó berendezései esetében

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

Ügyintézési határidő:

8 vagy 42 nap, vagy korm. rendeletben meghatározott határidő

Polgári repülőterek, metró és földalatti vasúti létesítmények, Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményeinek tűzjelző/tűzoltó berendezései

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

Ügyintézési határidő:

8 vagy 60 nap

A katasztrófavédelmi igazgatóság tűzvédelmi szakhatósági jogkörébe tartozó jelentős építmények tűzjelző/tűzoltó berendezései esetében, az építmény első végleges használatbavételéig

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

Ügyintézési határidő:

8 vagy 60 nap

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tűzvédelmi ügyeiben

BM OKF

-

Ügyintézési határidő:

8 vagy 60 nap

 

Bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek szolgáltatási felügyelettel kapcsolatos eljárásai

Elsőfokú tűzvédelmi hatóság / Szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság

Másodfokú tűzvédelmi hatóság / Szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1. tűzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata,

2. tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés,

3. tűzvédelmi szakvizsgáztatás

BM OKF

BM OKF

a területi szerv és a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezői tevékenységével kapcsolatos közigazgatási és szolgáltatás felügyeleti hatósági eljárásokban

-

Ügyintézési határidő:

Bejelentési eljárás:

  igazolás kiadása

  hivatalból nyilvántartásba vétel

Hatósági eljárás

 

 

8 nap

15 nap

60 nap

 

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

 • a szolgáltató nevét,
 • a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét
 • a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését
 • az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat

 

Irányított égetés engedélyezése

Elsőfokú tűzvédelmi hatóság

Másodfokú tűzvédelmi hatóság

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Ügyintézési határidő: 5 munkanap

60 nap

A kérelemnek tartalmaznia kell (kérelmet a külterület tulajdonosának, használójának legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig kell benyújtania az engedélyező tűzvédelmi hatóságnak):

 • a kérelmező nevét és címét,
 • az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
 • az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
 • az irányított égetés indokát,
 • az égetéssel érintett terület nagyságát,
 • az égetés folyamatának pontos leírását,
 • az égetést végző személyek nevét, címét,
 • az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
 • a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és

a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását