GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések


Kik a katasztrófavédelmi megbizottak és mi a feladatuk?
A katasztrófavédelmi megbízottak a területileg illetékes hivatásos tűzoltó-parancsnokság állományából a megyei katasztrófavédelmi igazgató által kijelölt és kinevezett, vagy eredeti beosztásuk ellátása mellett ezzel a feladattal megbízott hivatásos katasztrófavédelmi tisztek, vagy zászlósok.
Fő feladatuk a járási Helyi Védelmi Bizottság titkár munkájának, ezen belül elsősorban a katasztrófavédelem kompetenciájába tartozó feladatok tervezésének, a végrehajtás előkészítésének és szervezésének, valamint a tényleges feladat végrehajtás szakmai támogatása.
Feladatkörükbe tartozik még a katasztrófavédelem integrált hatósági feladatai keretében végrehajtott ellenőrzésekben való részvétel, valamint az adott járás vonatkozásában a közbiztonsági referensek tevékenységének szakmai összefogása, koordinálása, a felkészítésükben való közreműködés, és a különféle katasztrófavédelmi gyakorlatokba, tervezési, ellenőrzési és felkészítési feladatokba történő bevonásuk szervezése, a tevékenységük járási szintű koordinálása.


Miért szükséges a közbiztonsági referensek körének kialakítása és milyen feladatot fognak ellátni?
A közbiztonsági referensek intézményének létrehozását a 2011. évi CXXVIII. sz. törvény írja elő.
A közbiztonsági referens: a katasztrófavédelmi szempontból I. és II. veszélyességi osztályba sorolt településeken a polgármester által kijelölt, köztisztviselői jogviszonyban álló személy, aki a polgármester katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, védekezési, helyreállítási szakmai feladataiban, továbbá rendvédelmi és honvédelmi feladataiban közreműködik. .
A referensek rendelkeznek a védekezéshez szükséges erők és eszközök, valamint tervek ismeretével.

A feladatait a 234/2011. (XI.10) Korm. rendelet IX. fejezete részletezi:

A referens feladatai a felkészülés időszakában:
a) részt vesz a települési (a fővárosban kerületi) veszélyelhárítási tervek elkészítésében,
b) a polgármester döntésének megfelelően részt vesz a katasztrófavédelmi felkészítéseken,
c) közreműködik a lakosság felkészítésével és tájékoztatásával kapcsolatos feladatokban,
d) figyelemmel kíséri a lakosság veszélyhelyzetekkel kapcsolatos, helyi sajátosságokról és a tanúsítandó magatartási szabályokról történő tájékoztatását,
e) közreműködik a lakossági riasztó, riasztó-tájékoztató végpontok működőképességének és karbantartottságának ellenőrzésében,
f) a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési polgári védelmi szervezet létrehozása és megalakítása során szakmai javaslatokkal segíti a polgármester döntéseit,
g) részt vesz a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok polgári védelmi szervezetbe történő beosztásában, a szervezetek kiképzéseinek és gyakorlatainak előkészítésében és lebonyolításában,
h) rendszeresen tájékoztatja a polgármestert a felkészülés időszakában végrehajtott feladatokról,
i) kapcsolatot tart a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel, valamint a katasztrófák elleni védekezésben közreműködő más szervekkel és szervezetekkel.

A referens feladatai a védekezés időszakában:
a) előkészíti a polgármester védekezéssel kapcsolatos szakmai döntéseit a lakosság és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében,
b) kapcsolatot tart a védekezést irányító és a védekezésben közreműködő szervekkel és erről tájékoztatja a polgármestert,
c) előkészíti a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok polgári védelmi szolgálatra kötelező határozatát és a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazásának elrendelésével kapcsolatos feladatokat,
d) részt vesz a kitelepítés, kimenekítés, befogadás és visszatelepítés feladataiban.

A referens feladatai a helyreállítás időszakában:
a) közreműködik a vis maior eljárásban,
b) részt vesz a károk felmérésében és szakmailag előkészíti a polgármester helyreállítással kapcsolatos döntéseit,
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a helyreállítási és újjáépítési munkálatok helyzetét, melyről rendszeresen tájékoztatja a polgármestert,
d) közreműködik a településre érkező segélyszállítmányokkal és adományokkal kapcsolatos feladatokban,
e) közreműködik a helyreállítási és újjáépítési tevékenységek ellenőrzésében.