Általános közzétételi lista


Tájékoztatás közérdekű adatok elérhetőségéről

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Az oldalon a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.


Közadattár

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei.

Közzétéve:  2019. január 03.
Megtekint:  
Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Közzétéve:  2019. január 03.
Megtekint:  
Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve:  2019. január 03.
Megtekint:  
A katasztrófavédelem területi és helyi vezetői

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve:  2019. január 03.
Megtekint:  
Felügyelt költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége, honpaljának címe,továbbá e szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége és ügyfélfogadásának rendje.

Közzétéve:  2019. január 03.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt, továbbá alárendeltségében költségvetési szerv nem működik .

Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Közzétéve:  2019. január 03.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tulajdonában vagy részvételével gazdálkodó szervezet nem működik

Közalapítványok

Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja. E közalapítványok székhelye, kezelő szerve tagjainak felsorolása.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Lapok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, ezek szerkesztőségének és kiadójának neve, elérhetősége, főszerkesztőjének a neve.

Közzétéve:  2019. január 03.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság lapot nem alapított.

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2019. január 03.
Megtekint:  
Költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye, vezetője, honlapjának elérhetősége

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve:  2019. január 03.
Megtekint:  
A tevékenységéről szóló tájékoztató

A közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

Közzétéve:  2019. január 03.
Megtekint:  
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.

Közzétéve:  2019. január 03.
Megtekint:  
Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, ezek tartalmának leírása, s az igénybevételük rendjére vonatkozó tájékoztatás, továbbá a díjak és az abból adott kedvezmények mértéke

Közzétéve:  2019. január 03.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – a feladatai ellátásán túl – nem nyújt és nem finanszíroz a költségvetéséből közszolgáltatást.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Az igazgatóság személyes,  közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat tart nyilván. A közérdekű adatok, közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem alapján kerülnek a kérelmezőhöz megküldésre. A kézérdekből nyilvános nyilvántartott adatok az igazgatóság honlapján elérhetőek. Az itt közzé nem tett adatok elektronikus igénylés és elektronikus kiadás esetén térítésmentesek.

Közzétéve:  2018. november 22.
Letöltés:    Nyilvántartások kimutatása
Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei, kiadványai témájának leírása, továbbá a kiadványaihoz való hozzáférés módja és a nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy azok ingyenességének ténye

Közzétéve:  2018. augusztus 13.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvános kiadványt nem tett közzé

Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, a döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, a döntéshozatalának eljárási szabályai, a szerv üléseinek helye
A testületi szerv megtartott üléseinek ideje, valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
A testületi szerv tervezett üléseinek ideje, valamint nyilvánossága, ülései látogathatóságának rendje, üléseinek napirendje, továbbá döntéseinek felsorolása

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A testületi szerv döntéseinek felsorolása, döntéshozatalainak dátuma (év, hó, nap megjelöléssel). A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Közzétéve:  2018. augusztus 14.
Megtekint:  
Hirdetmények, közlemények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Közzétéve:  2018. augusztus 14.
Megtekint:  
Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, annak elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme). Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve:  2018. november 19.
Letöltés:    m e g t e k i n t
Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közzétéve:  2019. július 10.
Letöltés:    2019. II. negyedévi statisztikai adatok

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. április 16.2013. I. negyedévi statisztikai adatok
2015. április 16.2013. II. negyedévi statisztikai adatok
2015. április 16.2013. III. negyedévi statisztikai adatok
2015. április 16.2013. IV. negyedévi statisztikai adatok
2015. április 16.2014. I. negyedévi statisztikai adatok
2015. április 16.2014. II. negyedévi statisztikai adatok
2015. április 16.2014. III. negyedévi statisztikai adatok
2015. április 16.2014. IV. negyedévi statisztikai adatok
2015. augusztus 10.2015. I. negyedévi statisztikai adatok
2015. október 08.2015. II. negyedévi statisztikai adatok
2016. április 07.2015. III. negyedévi statisztikai adatok
2016. április 07.2015. IV. negyedévi statisztikai adatok
2016. augusztus 12.2016. I. negyedévi statisztikai adatok
2017. január 03.2016. II. negyedévi statisztikai adatok
2017. január 03.2016. III. negyedévi statisztikai adatok
2017. április 10.2016. IV. negyedévi statisztikai adatok
2017. szeptember 01.2017. I. negyedévi statisztikai adatok
2018. március 22.2017. II. negyedévi statisztikai adatok
2018. március 22.2017. III. negyedévi statisztikai adatok
2018. augusztus 13.2017. IV. negyedévi statisztikai adatok
2018. augusztus 13.2018. I. negyedévi statisztikai adatok
2018. október 18.2018. II. negyedévi statisztikai adatok
2019. március 20.2018. III. negyedévi statisztikai adatok
2019. április 15.2018. IV. negyedévi statisztikai adatok
2019. július 10.2019. I. negyedévi statisztikai adatok
A közérdekű adatok felhasználása

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Közzétéve:  2018. augusztus 14.
Letöltés:    m e g t e k i n t
Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Közzétéve:  2018. augusztus 14.
Letöltés:    m e g t e k i n t
Újrahasznosítás céljából elérhető közadatok

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

Közzétéve:  2018. augusztus 14.
Letöltés:    m e g t e k i n t
Általános szerződési feltételek közadatok újrahasznosítására

A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Közzétéve:  2018. augusztus 14.
Letöltés:    m e g t e k i n t
Újrahasznosítható közadatok díjjegyzéke

A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Közzétéve:  2018. augusztus 14.
Letöltés:    m e g t e k i n t
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Letöltés:    Jogorvoslati tájékoztató
Kizárólagos jogot biztosító megállapodások

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Közzétéve:  2018. augusztus 14.
Letöltés:    m e g t e k i n t
Kulturális közadatok digitalizásáa

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Közzétéve:  2018. augusztus 14.
Letöltés:    m e g t e k i n t
Közadatok gyűjtésével összefüggő költségek

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Közzétéve:  2018. augusztus 14.
Letöltés:    m e g t e k i n t
Közzétételi listák
Közzétéve:  2018. augusztus 13.

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista:

http://zala.katasztrofavedelem.hu/kulonos-kozzeteteli-lista

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista:

http://zala.katasztrofavedelem.hu/egyedi-kozzeteteli-lista

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Közzétéve:  2018. augusztus 13.
Letöltés:    m e g t e k i n t
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

Közzétéve:  2019. március 22.
Letöltés:    m e g t e k i n t

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2018. augusztus 14.A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellenőrzése (2017.09.28.)
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Közzétéve:  2019. március 22.
Letöltés:    m e g t e k i n t
Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

Közzétéve:  2018. augusztus 13.

Az igazgatóság tekintetében jelenleg nem releváns


Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. augusztus 04.2014. évi mutató
2015. április 16.2013. évi mutató
2015. április 16.2013. féléves mutató
2015. április 16.2012. évi mutató
2017. augusztus 08.2015. évi mutató
2018. augusztus 13.2016. évi mutató
Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Költségvetések, beszámolók
Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves elemi költségvetései (évenkénti bontásban

Közzétéve:  2019. március 20.
Letöltés:    2019. évi elemi költségvetés

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. április 15.2011. évi elemi költségvetés
2015. április 15.2012. évi elemi költségvetés
2015. április 15.2013. évi elemi költségvetés
2015. április 15.2014. évi elemi költségvetés
2016. március 29.2015. évi elemi költségvetés
2017. április 10.2016. évi elemi költségvetés
2018. március 22.2017. évi elemi költségvetés
2019. március 20.2018. évi elemi költségvetés
Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói (beszámolónként).

Közzétéve:  2019. május 23.
Letöltés:    2018. évi éves költségvetési beszámoló

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. április 15.2011. évi féléves költségvetési beszámoló
2015. április 15.2011. évi éves költségvetési beszámoló
2015. április 15.2012. évi féléves költségvetési beszámoló
2015. április 15.2012. évi éves költségvetési beszámoló
2015. április 15.2013. évi féléves költségvetési beszámoló
2015. április 15.2013. évi éves költségvetési beszámoló
2016. április 07.2014. évi éves költségvetési beszámoló
2017. augusztus 08.2015. évi éves költségvetési beszámoló
2018. április 13.2016. évi éves költségvetési beszámoló
2019. március 22.2017. évi éves költségvetési beszámoló
A költségvetés végrehajtása

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói (beszámolónként)

Közzétéve:  2019. október 28.
Letöltés:    2019. III. negyedévi mérlegjelentés

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. július 28.2016. I. negyedévi mérlegjelentés
2016. október 28.2016. II. negyedévi mérlegjelentés
2016. június 22.2015. IV. negyedévi mérlegjelentés
2016. április 07.2015. III. negyedévi mérlegjelentés
2015. november 19.2015. II. negyedévi mérlegjelentés
2015. július 23.2015. I. negyedévi mérlegjelentés
2015. április 23.2014. IV. negyedévi mérlegjelentés
2015. április 15.2014. III. negyedévi mérlegjelentés
2015. április 15.2014. II. negyedévi mérlegjelentés
2015. április 15.2014. I. negyedévi mérlegjelentés
2015. április 15.2013. IV. negyedévi mérlegjelentés
2015. április 15.2013. III. negyedévi mérlegjelentés
2015. április 15.2013. II. negyedévi mérlegjelentés
2015. április 15.2013. I. negyedévi mérlegjelentés
2015. április 15.2012. IV. negyedévi mérlegjelentés
2015. április 15.2012. III. negyedévi mérlegjelentés
2015. április 15.2012. II. negyedévi mérlegjelentés
2015. április 15.2012. I. negyedévi mérlegjelentés
2017. augusztus 08.2016. III. negyedévi mérlegjelentés
2017. augusztus 08.2016. IV. negyedévi mérlegjelentés
2017. október 11.2017. I. negyedévi mérlegjelentés
2018. március 22.2017. II. negyedévi mérlegjelentés
2018. április 13.2017. III. negyedévi mérlegjelentés
2018. augusztus 14.2017. IV. negyedévi mérlegjelentés
2018. október 18.2018. I. negyedévi mérlegjelentés
2019. március 22.2018. II. negyedévi mérlegjelentés
2019. március 22.2018. III. negyedévi mérlegjelentés
2019. július 15.2018. IV. negyedévi mérlegjelentés
2019. augusztus 12.2019. I. negyedévi mérlegjelentés
2019. október 28.2019. II. negyedévi mérlegjelentés
Működés
Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve:  2019. október 24.
Letöltés:    2019. III. negyedévi foglalkoztatottsági adatok

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. július 02.2015. I. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2015. október 08.2015. II. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2016. február 01.2015. III. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2016. június 22.2015. IV. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2015. április 15.2014. II. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2015. április 15.2014. III. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2015. április 15.2014. I. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2015. április 20.2014. IV. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2015. április 15.2013. IV. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2015. április 15.2013. III. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2015. április 15.2013. II. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2015. április 15.2013. I. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2015. április 15.2012. IV. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2016. október 17.2016. II. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2016. július 28.2016. I. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2017. február 03.2016. III. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2017. április 10.2016. IV. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2017. augusztus 08.2017. I. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2017. október 11.2017. II. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2018. március 22.2017. III. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2018. április 13.2017. IV. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2018. augusztus 13.2018. I. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2018. október 18.2018. II. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2019. március 20.2018. III. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2019. május 23.2018. IV. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2019. október 24.2019. I. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2019. október 24.2019. II. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Közzétéve:  2019. március 22.
Letöltés:    m e g t e k i n t
Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével .

Közzétéve:  2019. május 23.
Letöltés:    2019. évi nettó 5 millió forint feletti értékű szerződések

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. április 15.2012. évi bruttó 5 millió forint feletti értékű szerződések
2015. április 15.2013. évi bruttó 5 millió forint feletti értékű szerződések
2015. április 15.2014. évi bruttó 5 millió forint feletti értékű szerződések
2016. augusztus 12.2015. évi nettó 5 millió forint feletti értékű szerződések
2017. április 10.2016. évi nettó 5 millió forint feletti értékű szerződések
2018. augusztus 13.2017. évi nettó 5 millió forint feletti értékű szerződések
2019. március 26.2018. évi nettó 5 millió forint feletti értékű szerződések
Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Közzétéve:  2019. március 22.
Letöltés:    m e g t e k i n t
Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

Közzétéve:  2019. március 22.
Letöltés:    m e g t e k i n t
Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések, a dokumentumok és a szerződések, közvetlen elérésének biztosításával.

Közzétéve:  2019. március 22.
Letöltés:    m e g t e k i n t

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. április 14.Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
Közbeszerzési információk

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről. Az éves terv közvetlen elérésének biztosításával.

Közzétéve:  2019. június 24.
Letöltés:    2019. évi közbeszerzési terv (módosított)

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. április 14.2014. évi közbeszerzési terv
2016. március 29.2015. évi közbeszerzési terv
2017. április 10.2016. évi közbeszerzési terv
2018. március 22.2017. évi közbeszerzési terv
2018. szeptember 10.2018. évi közbeszerzési terv
2019. március 22.2018. évi közbeszerzési terv (módosított)
2019. június 24.2019. évi közbeszerzési terv