A rendelet változásai


Az önkormányzatok által benyújtott vis maior pályázatokkal kapcsolatos jogszabályi háttér (figyelemmel a változásokra)
 
A 2010. évi vis maior káreseményekre vonatkozóan a jogszabályi hátteret a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I.28.) Korm. rendelet adja. A 2011. évi káresemények vonatkozásában pedig a Kormány elfogadta a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: új Korm. rendelet), mely a kihirdetését követő harmadik napon, 2011. február 18-án lépett hatályba.
 
Az új Korm. rendelet átmeneti rendelkezései között szerepel, hogy a 2010. december 31-ét megelőzően az ebr42 rendszerben elektronikusan rögzített bejelentésekre és támogatási kérelmekre a 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
A 2010. december 31-étől e rendelet hatályba lépéséig (febr. 18-ig), illetve azt követően rögzített új bejelentések elbírálására azonban az új rendelet szabályait kell alkalmazni.
 
A következőkben az új Korm. rendeletben szereplő jelentősebb módosításokra szeretnénk felhívni a figyelmet:
 
1.) A támogatás igénylésének feltétele, a vis maior esemény bejelentése
 
A támogatás igénylésének feltétele alapvetően nem változik.
 
Az új Korm. rendelet szerint az önkormányzat a káresemény bekövetkezésétől, illetőleg a védekezés megkezdésétől számított 7 napon belül (korábban 5 munkanap) a Belügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) által működtetett ebr42 rendszerben, az 1. melléklet A) része szerinti adatlapon (korábban 1. melléklet), továbbá faxon bejelentést tesz a minisztérium részére.
 
Az új Korm. rendelet 3. § (12)-(13) bekezdése alapján az igényelhető előleg mértéke nem változik (helyreállítási költségek max. 15%-a, védekezési költségek max. 50%-a), azonban az előleg igénylés rendszere pontosításra került.
 
Az előző évben az előlegigénylésnek feltétele volt, hogy a kár a település nagyobb részét érintse, a változást követően azonban a különösen súlyos természeti katasztrófával sújtott települések mindegyike részére folyósítható előleg a miniszter előzetes döntésével.
 
Az idei évtől az előlegigénylést az önkormányzat külön adatlapon, az 1. melléklet B) része szerinti adatlapon rögzítheti az 5. melléklet szerinti vis maior adatlap lezárásáig. A kitöltött és lezárt adatlapot aláírást követően faxon el kell juttatni a minisztérium részére.
 
A minisztérium az előlegigény beérkezését követően haladéktalanul megkeresi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság), amely az ebr42 rendszerben az 1. melléklet C) része szerinti adatlap kitöltésével haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül javaslatot tesz a folyósítandó előleg összegére.
 
2.) Az előzetes helyszíni ellenőrzések
 
Az új Korm. rendelet szerint a védekezéses vis maior események kapcsán a Katasztrófavédelmi Igazgatóság a bejelentést követő 7 napon belül (korábban 5 munkanap) helyszíni ellenőrzés keretében a 2. melléklet szerinti adatlapon (korábban is) tájékoztatást nyújt a bejelentés valódiságáról, a vis maior esemény jellegéről, a védekezési munkálatok szükségességéről.
 
Az előzetes helyszíni ellenőrzések másik típusa, amikor valamennyi bejelentést követően (nem csak védekezés, hanem helyreállítás esetén is) haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül (korábban 22 munkanap) a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) munkatársai és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője előzetes helyszíni vizsgálatot végeznek, melynek során kitöltésre kerül a 3/A. melléklet szerinti jegyzőkönyv. A vizsgálatban szükség szerint részt vesz még, a Kormányhivatal felkérése alapján
a) ár- vagy belvíz elleni védekezés esetében a területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság, valamint
b) utakban, kompokban, hidakban keletkezett károk esetében a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ képviselője.
 
Fontos változás, hogy a meteorológiai jelentéseket nem az önkormányzatnak kell megkérnie (ez jelentős költségcsökkentést eredményez). 2011. évtől a rendkívüli időjárás által közvetlenül okozott károk esetében az Országos Meteorológiai Szolgálat a Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérésére – térítésmentesen – tájékoztatást küld.
 
Pince-, partfalomlás vagy földcsuszamlás esetében a Pince- és Partfalveszély-Elhárítási Szakértői Bizottság a bejelentéstől számított 20 napon belül a káreseményt a helyszínen megvizsgálja, veszélyességi kategóriába sorolja és megállapításait a 3/B melléklet szerinti adatlapon (korábban 4. melléklet) rögzíti, majd erről faxon tájékoztatja az önkormányzatot.
Megszűnik tehát az a kötelezettség, hogy a káresemény bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül az önkormányzat faxon bejelentést tegyen az említett Bizottságnak is.
 
3.) A pályázat benyújtása
 
Az új Korm. rendelet szerint az önkormányzat az 5. melléklet szerinti adatlapon (korábban is) lezárt támogatási kérelmét – a kötelező mellékletek becsatolásával – a bejelentést követő 40 napon belül (korábban 22 munkanap) köteles benyújtani papír alapon egy eredeti és két (régen 3) másolati példányban a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervének (a továbbiakban: Kincstár), továbbá egy másolati példányban a Kormányhivatalnak.
A benyújtási határidő meghosszabbítására nincs lehetőség, annak elmulasztása jogvesztő.
 
A 2010. december 31-étől e rendelet hatályba lépéséig (febr. 18-ig) rögzített bejelentések esetén a vis maior pályázat benyújtásának határideje a rendelet hatályba lépését követő naptól számított 40 nap.
 
A pályázati dokumentáció kötelező tartalmi elemeit továbbra is a Kincstár vizsgálja.
A támogatási kérelem kötelező mellékleteinek köre bővült [új Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés]
 
A pályázati dokumentáció hiányosságainak pótlására az önkormányzatnak a felszólítás kézhezvételétől számított 7 napon belül (korábban 5 munkanap) – elektronikusan az ebr42 rendszerben és papír alapon is – gondoskodnia kell a Kincstár és a Kormányhivatal felé.
 
 
4.) A vis maior támogatás mértéke
 
Az új Korm. rendelet alapján a vis maior támogatás mértéke alapesetben – az átláthatóság érdekében egységesen – 70%, a különböző okból hátrányos helyzetű önkormányzatok azonban továbbra is magasabb mértékű támogatásban részesülhetnek.
 
5.) Szakmai vélemények és a döntés
 
2011. évben a pályázati döntések felgyorsítása érdekében az illetékes szervek részére határidők kerültek megállapításra.
Így a Kincstár a vis maior pályázatokat papír alapon két másolati példányban, részletes véleményének egyidejű csatolásával 14 napon belül küldi meg a minisztérium részére.
A vis maior pályázatokkal kapcsolatban a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ és a Kormányhivatal észrevételt tesz, melynek kialakítására szintén 14 nap áll rendelkezésre.
 
A támogatási igényekről, a minisztériumba történő megérkezését követően a miniszter 90 napon belül dönt. (A döntést a 6. melléklet szerinti adatlap tartalmazza.)
 
A miniszteri döntést követően a védekezésre megítélt támogatás összege a döntést követően soron kívül folyósításra kerül, a helyreállításhoz kapcsolódó támogatás teljesítésarányosan hívható le továbbra is.
 
6.) Az elszámolás rendje
 
A támogatás elszámolásának rendje a korábbi évekhez képest nem változik. A támogatás felhasználásáról az önkormányzatnak legkésőbb a miniszteri döntést követő 12 hónapon belül - papír alapon és a 8. melléklet (korábban 6. melléklet) szerinti adatlapon elektronikusan is - el kell számolni a Kincstár és a Kormányhivatal felé.
 
Az elszámolás dokumentumait továbbra is a Kincstár vizsgálja.
 
A helyreállítás esetében az elszámolás benyújtását követő 30 napon belül az előzetes helyszíni vizsgálatban részt vevő szervek képviselőiből álló bizottság a helyszínen ellenőrzést folytat (utóellenőrzést végez), melyről értesíti a Kincstárt.
 
Utolsó lépésként pedig az elszámolás elfogadásáról, az esetleges visszafizetési kötelezettség előírásáról a Kincstár dönt, amelyről értesíti az önkormányzatot és a minisztériumot.